Algemene Voorwaarden


1.           Voor hetgeen volgt voor Atz Construct.

2.           De Algemene Verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst  en strekken partijen tot  wet. Er kan enkel schriftelijk worden van afgeweken.

3.           Alle prijzen weergegeven op facturen en of offertes van Atz Construct  in Euro zijn  exclusief 21% BTW.

4.           Elke door de klant gedane bestelling, met of zonder betaald voorschot, is onherroepelijk.

5.           De klant wordt verondersteld een vergunning te hebben voor elke aanvraag naar het uitvoeren van onze dienst.

6.           My-Websitebuilder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van opdrachten in geval van overmacht (brand, overstroming, ongeval, ziekte,...)

7.           Leveringstermijnen zijn puur informatief en niet bindend. Vertragingen in het realiseren van de opdracht kunnen in geen geval aanleiding geven tot boete, schadeloosstelling of ontbinding van de overeenkomst dan na een aangetekend schrijven dienaangaande waaraan binnen de vijftien dagen  na verzending geen nuttig gevolg zou zijn gegeven.

8.           Alle bijkomende prestaties die niet in de offerte vermeld staan, zullen in regie gefactureerd worden aan uurtarief, behoudens wanneer de klant nadrukkelijk om een bijkomende offerte vraagt.

9.           Atz Construct eigent zich het recht toe om bij gebrek aan betaling van een factuur op de vooraf afgesproken dag zoals hieronder bedongen, de werken stil te leggen en een administratieve boete uit te delen.

10.        Bij niet betaling van een factuur op vervaldatum, zullen de daartoe bijkomende administratiekosten, versturen aangetekende zending - schrijven - bellen - aangerekend worden via een nieuwe bijkomende factuur met een forfait van 65€ excl btw, die onverminderd zal dien betaald te worden binnen de acht (8) dagen

11.        Bij gebrek aan volledige betaling tegen de vervaldag is van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling moet worden gedaan een verwijlintrest van 10% per jaar op het openstaande saldo verschuldigd, vermeerderd met een schadevergoeding forfaitair begroot op 10% op het openstaande saldo in hoofdsom.

12.        De niet betaling op vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigde saldo van andere, niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en factureerbaar.

13.        Deze overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Voor alle geschillen die ontstaan in verband met, of naar aanleiding van het ontstaan, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst, zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijke Arrondissement Oost-Vlaanderen, het vredegerecht van Herzele boven alle andere vredegerechten en andere rechtbanken bevoegd , waar de maatschappelijke zetel van Atz Construct is gevestigd.